villkor

AVTALSVILLKOR KONSUMENT

1. Allmänt

1 § Dessa allmänna villkor (”Avtal”) reglerar förhållandet mellan Kickass-Coach AB (”Kickass-Coach”) med organisationsnummer 559142-2406 och dess kunder. 

2 § I detta Avtal hänvisas till ”vi”, ”oss, ”vår”, ”våra”, ”Kickass-Coach”, varvid menas Kickass-Coach AB.

3 § Kickass-Coach och Kunden refereras gemensamt som ”Parterna” och var för sig ”Part”.

4 § Kund som är en fysisk person refereras i Avtalet som ”Konsument” eller ”kund”. 

5 § Kickass-Coachs webbplats, som nås via domänen kickasscoach.se, refereras i detta Avtal som ”Webbplats”.

6 § Avtalet omfattar samtliga tjänster som Kickass-Coach tillhandahåller till konsument om inget annat avtalas.

7 § När Kunden gör en beställning eller genomför ett köp via Webbplatsen, accepterar Kunden Avtalet.

8 § Om det upprättas bilagor eller tilläggsavtal till Avtalet, skall de gälla före vad som står i Avtalet. Bilagor med högre numrering gäller före de med längre numrering. Tilläggsavtal med senare datum gäller före de med tidigare datum.

9 § Tillägg och ändringar till Avtalet skall ske via e-post till Kickass-Coach. 

2. Tjänster

1 § Kickass-Coach säljer tjänster som är avsedda för privatpersoner över arton (18) år. Alla våra tjänster är avsedda för privat bruk och får inte spridas i kommersiellt syfte. Vi tillhandahåller inte någon form av rådgivning.

2 § Personer som inte är myndiga, kan ingå avtal med oss under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir då juridiskt ansvarig för att uppfylla avtalets förpliktelser. 

3 § Kickass-Coach tillämpar inte frivillig ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp vid beställning av tjänster, utöver de konsumenträttigheter som finns lagstadgade. Dock kan köpet hävas av kund ifall köpt tjänst inte utnyttjats, oavsett om den är betald eller inte. 

5 § All beställning av våra tjänster inkluderar en betalningsskyldighet. Vid beställning av en tjänst, skickas en beställningsbekräftelse per e-post. Av beställningsbekräftelsen framgår de beställda tjänsterna samt priset.

6 § Genom att köpa våra tjänster, samtycker Kunden till att Kickass-Coach inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda.

7 § Om en tjänsts inte nyttjas senast två (2) år efter beställningstillfället upphör Avtalet att gälla utan uppsägning.

8 § När tjänsten har fullgjorts upphör Avtalet att gälla utan uppsägning.

3. Kundens skyldigheter och ansvar

1 § Kunden skall lämna alla nödvändiga upplysningar för att Kickass-Coach skall kunna genomföra åtaganden och fullfölja ingått avtal med Kunden.

2 § Kunden ansvarar själv för att kontakt- och kunduppgifter är aktuella och korrekta i sin helhet.

3 § Kunden skall utan onödigt dröjsmål meddela Kickass-Coach vid ändring av kontaktuppgifter eller betalningsuppgifter.

4 § Kunden ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att Kunden kan delta vid fullföljandet av köpt tjänst.

5 § Kunden är ansvarig för sitt hälsotillstånd, dess åtgärder och eventuella förändringar i hälsotillstånd.

6 § Kunden ansvarar själv för att kontakta en läkare eller liknande, om Kunden är osäker på om denne kan eller bör nyttja Kickass-Coachs tjänster.

7 § Kunden använder våra tjänster under eget ansvar. Kunden anlitar oss på egen risk och av fri vilja.

8 § Kunden är ensamt och fullt ansvarig för sina beslut och handlingar samt följderna av dessa, inklusive eventuell underlåtenhet att agera. Kickass-Coach kan inte hållas ansvariga för hur Kunden väljer att tillgodogöra sig tjänsten som vi erbjuder.

9 § Kunden ansvarar för att korrekt betalningsreferens (exempelvis OCR‑nummer) anges vid betalning så att Kickass-Coach kan matcha betalning mot korrekt faktura.

10 § Kunden ansvarar för att använda sina köpta tjänster inom avtalstiden. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person, om detta inte uttryckligen är överenskommet med Kickass-Coach.

4. Priser och betalningsvillkor

1 § Priserna för våra tjänster framgår vid beställningstillfället. Samtliga priser till privatkund anges inklusive mervärdesskatt.

2 § Betalning sker via faktura som betalas med valfri betalningslösning. Mer information om betalningslösningarna finns att läsa på fakturan och betalningslänk som skickas ut.

3 § Kunden skall meddela eventuella anmärkningar mot vår faktura inom femton (15) dagar. Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.

4 § Om Kunden inte betalar i rätt tid har vi även rätt att tills vidare avbryta Avtalet, fram till dess att full betalning sker. Om Kunden är i dröjsmål mer än 30 dagar efter att vi har skickat påminnelse, har vi rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om vi säger upp Avtalet i förtid på grund av Kundens dröjsmål med betalning, har vi rätt till ersättning och skadestånd.

5. Betalningslösningar

1 § Kunden kan välja mellan följande betalningssätt:

  • Bank- och kreditkort
  • Banköverföring via Bankgiro
  • Swish
  • Delbetalning 3 månader

6. Ångerrätt

1 § Kund som är konsument (fysisk person) har enligt lag rätten att frånträda Avtalet enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vid beställning av tjänster gäller ångerfristen i fjorton (14) dagar räknat från den dag Avtalet om tjänsten ingås. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

2 § För vissa tjänsten är ångerrätten enligt 1 § klausul 6 undantagen. Dessa är:

  • Samtliga tjänster som faktureras i efterhand
  • Tjänster som har fullgjorts
  • Tjänster som har påbörjats att nyttjas
  • Tjänster som har utförts helt och hållet på konsumentens uttryckliga begäran
  • Anmälningsavgift
  • Startavgift

3 § Konsument som ångrar en beställning som är omfattad av lagstadgad ångerrätt, ombedes vänligen att skriftligen meddela Kickass-Coach om detta via e-post om önskemål att åberopa ångerrätten. Eventuell återbetalning sker utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Kickass-Coach underrättades om Konsumentens beslut att frånträda Avtalet.

4 § Kickass-Coach använder BG som betalningsmedel för återbetalningen varpå kunden behöver ange detta vid utnyttjad ångerrätt. 

7. Kontaktuppgifter

1 § För att komma i kontakt med Kickass-Coach kan Kunden välja bland de olika kontaktvägar som finns angivna på Kickass-Coachs Webbplats, alternativt vad gäller fakturafrågor kontakta ekonomi@kickasscoach.se

8. Ändring och uppsägning

1 § Endast kunden som genomfört köpet eller beställningen har rättighet att göra ändringar och begära uppsägning av Avtalet eller tjänster som omfattas av Avtalet.

2 § Konsument har enligt lag rätt att ångra köp som skett via internet (distansförsäljning). 

3 § Uppsägning av en tjänst görs genom att kontakta Kickass-Coach. En bekräftelse på uppsägningen skickas till Kundens registrerade e-postadress, eller den e-postadress som kunden uppgivit vid uppsägning. 

4 § Om Kunden säger upp en tjänst sker ingen återbetalning, utöver de konsumenträttigheter som finns lagstadgade, eller om inget annat avtalas. Förutom ifall kunden inte utnyttjat tjänsten fullt ut, då återbetalas den delen av fakturan. Vi vill inte ta betalt för tjänster kunden inte utnyttjat. Det ska dock ske inom 2 år från ingånget avtal. 

9. Reklamation

1 § Kund som vill reklamera ett köp, måste göra det inom rimlig tid. Reklamationsärenden skall skickas till Kickass-Coach, ekonomi@kickasscoach.se Vi skall i första hand ges möjlighet att korrigera eller gottgöra fel eller brist. Konsument har rätt föra eventuella tvister till Konsumenttvistenämnden för avgörande.

10. Immateriella rättigheter

1 § Allt vårt material och allt innehåll på vår Webbplats omfattas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till Webbplatsen och våra tjänster innehas av Kickass-Coach.

2 § Informationen på vår Webbplats, såsom bilder och texter, samt vårt material såsom stenciler och övningsprogram, skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning. Kunden garanterar härmed till att inte reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera våra tjänster på något sätt. Våra tjänster och produkter får endast användas för privat bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte.

3 § Otillåten användning omfattar allt annat än för personligt bruk. Det är otillåtet att använda vårt material i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften. Otillåten användning innefattar även att vårt material används i utbildningssyfte eller föreläsningsmaterial, om inte annat skriftligen särskilt har avtalats med Kickass-Coach. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Vid avtalsbrott förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

11. Webbplatsen

1 § Vi garanterar inte Webbplatsens tillgänglighet i de fall detta påverkas av faktorer utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för tredjeparts applikationer, tillägg/plugins, betalningsfunktioner eller liknande.

2 § Vi reserverar oss för eventuella innehållsfel. Skulle något förekomma som kan ge ett felaktigt intryck kommer vi att korrigera felet så snart vi upptäcker det.

12. Personuppgiftsbehandling

1 § Kickass-Coach behandlar personuppgifter i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Detta omfattar vad som vardagligt benämns GDPR.

2 § Kickass-Coachs integritetspolicy reglerar hur Kickass-Coach behandlar Kundens och webbesökarens personuppgifter. Den återfinns på webbplatsen. 

13. Force majeure

1 § Kickass-Coach skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om Kickass-Coachs åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständigheter vilken Kickass-Coach ej har möjlighet att kunna styra över eller förutse, såsom:

Lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, pandemi, lockout, strejk, eller liknande omständighet.

14. Tvist

1 § Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om Parterna inte kan komma överens om en intern förlikning, skall tvisten slutligt avgöras och prövas av svensk domstol, i första hand Malmö tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt, eller genom annat förfarande som Parterna kan komma överens om.